תקנון מכינה למשחק

תקנון לימודים לתלמידי מכינות

*התקנון מופנה לנשים וגברים כאחד

1. חונכות
1.1. לכל כיתה יוצמד חונך שתפקידו ללוות ולטפל בבעיות אישיות וכיתתיות הקשורות ללימודים.
1.2. בסוף הלימודים, יקבל התלמיד הערכה ממנהל הסטודיו / החונך/ת / המנהלת האמנותית והפדגוגית שתשקף את חוות הדעת והמלצות להמשך.

2. חיסורים והיעדרויות
2.1. התלמיד מתחייב לעמוד בלוח הזמנים, כפי שיקבע על ידי הסטודיו. כמו כן, מתחייב התלמיד להקפיד על הכנת שיעורי הבית והגשת עבודות במועד שנקבע על ידי המורה ו/או הנהלת הסטודיו.
2.2. במהלך שנת הלימודים, רשאי התלמיד להיעדר עד ארבעה ימים לפי בחירתו ושיקול דעתו הנבון של התלמיד, אך לא יותר משלושה חיסורים מאותו שיעור. שלושה איחורים לשיעורים ייחשבו כחיסור. תלמיד שיחסר מעל המכסה, יורחק מהלימודים לאלתר.
2.3. אי הגעה לאירועי חובה של הסטודיו בימי לימודי המכינה – צפייה בפרזנטציות, תחרויות מלגות והצגות בסטודיו ומחוצה לו וכו', על-פי קביעת המזכירות הפדגוגית – נחשבים ליום חיסור אחד.
2.4. אין איחורים! תלמיד שיאחר לשיעור, יכנס לשיעור, אך ורק, בהפסקה ויירשם לו איחור ממניין החיסורים העומדים לרשותו כמפורט בסעיף ‎2.2 לעיל.
2.5. במידה ותלמיד רוצה לצאת במהלך שיעור, עליו לבקש אישור לפני תחילת השיעור מהמורה, והדבר יירשם לו כאיחור.
2.6. ימי מחלה ברצף יחשבו כיום חיסור אחד למחלה (גם אם נעדר יותר- היעדרות לפי מחלה ולא לפי ימים) בכפוף להמצאת אישור רפואי לרכזת התלמידים עם החלמתו.
2.7. קבלת צו מילואים- יש להעבירו מיידית לרכזת התלמידים, על מנת לאפשר לסטודיו לנסות ולדחות או לקצר את ימי המילואים במידת הצורך. ימי מילואים לא ייחשבו במניין החיסורים.
2.8. תלמיד המשמש כמפעיל בהפקות שנה ג', מחויב להיות נוכח בכל ימי הסל"ח (סגור לרגל חזרות) שהם כ-10 ימים לפני תחילת ההצגה, אלא אם תהיה הנחייה אחרת. רכזת התלמידים מחויבת לעדכן את המורים לגבי היעדרותו של התלמיד מהשיעורים. חיסורים אלה לא ייחשבו במניין החיסורים (ראה הרחבה בסעיף ‎6 להלן- הפקות).
2.9. השיעור מושתת על עבודות בית. הגעה לשיעור ללא הכנת עבודת הבית, כמוה כחיסור מהשיעור והתלמיד לא יורשה להיכנס לשיעור. במידה והתלמיד צריך לעלות לתרגיל בשיעור ומחסיר, מחובת התלמיד למצוא מחליף ולעדכן את המורה מבעוד מועד על כך.
2.10. מערכת הלימודים, החזרות והאירועים השונים יכולים להשתנות לפי שיקול הסטודיו. במידה ויתבצעו שינויים, תינתן לתלמידים הודעה.

3. משמעת
אירוע משמעתי ייחשב כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
3.1. אי ציות להוראות של הסטודיו, מוריו או עובדיו, שניתנו על ידם במסגרת מילוי תפקידם.
3.2. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לסטודיו, ההנהלה, מוריו או עובדיו, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בסטודיו, כולל הצהרת בריאות כוזבת או הסתרת מצב בריאותי.
3.3. הפרה של הוראות ונהלי שימוש במתקני הסטודיו, כולל אולמות, חדרים ומתקנים אחרים.
3.4. פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש הסטודיו או ברכוש אחר המשמש לצרכיו.
3.5. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי, עובדי או תלמידי הסטודיו, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, עובדים או תלמידים או אם נעשתה בתחומי הסטודיו.
3.6. התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה, התנהגות אלימה, כל אלה, בין שנעשו בתחומי הסטודיו ובין בסמוך לו, בין שנעשו כלפי הסטודיו, עובדיו, מוריו ותלמידיו ובין כלפי צדדים שלישיים.
3.7. התנהגות שאינה הולמת את כבוד הסטודיו או מעמד של תלמיד, בין אם נעשתה בתחומי הסטודיו או מחוץ לו ובין אם נעשתה עקב או בקשר למעמד של תלמיד או לפעילות בסטודיו, הן במישרין והן בעקיפין. לצורך סעיף זה, תיחשב גם הסתה לגזענות כלפי עובדי הסטודיו, מוריו ותלמידיו כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד הסטודיו או מעמד של תלמיד.

4. השעיה והרחקה מהלימודים
4.1. למנהל הסטודיו האפשרות להשעות מיידית את לימודיו של התלמיד עד להבאת עינינו לדיון בפני החונך/ת והמנהלת האומנותית.
4.2. מנהל הסטודיו, החונך/ת והמנהלת האומנותית רשאים להחליט להרחיק תלמיד מהלימודים בשל היעדרויות וחיסורים העולים על ארבעה ימים כאמור בסעיף ‎2 לעיל, וכן מטעמי משמעת (כמפורט בסעיף ‎3 לעיל) וכן גם במקרה בו יוחלט על אי התאמתו לתכנית הלימודית.
4.3. הוחלט להרחיק תלמיד מהלימודים בשל אחת מהסיבות שבסעיף ‎‎3 לעיל, שכר הלימוד של אותו התלמיד לא יוחזר והוא יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד.
4.4. במידה ויוחלט, ביוזמת הסטודיו, על הרחקתו של התלמיד בשל אי התאמתו לתכנית הלימודים, יהא זכאי התלמיד להחזר יחסי של שכר הלימוד ששולם.
4.5. היה ותלמיד ביקש לעזוב מיוזמתו את המכינה בטרם הסתיימה, לא יהיה זכאי התלמיד לכל החזר כספי.

5. ניקיון
הסטודיו מחנך את השחקן להיות אמן היוצר בסביבה נקיה ונעימה, המכבדת את המקצוע. אי לכך, תלמידי הסטודיו שותפים בתחזוקת הסטודיו ונדרשים להיות אחראים לשמירת הכללים:
5.1. הכנסת אוכל ושתיה (פרט למים) לכתות הלימוד- אסורה בהחלט.
5.2. אין לעשן בכיתות הלימוד, גם במהלך חזרות. העישון מותר, אך ורק, בחצר הסטודיו.
5.3. בתום כל שיעור, תלמידי הכיתה אחראים על סידור חדר הלימוד וניקיונו.
5.4. התלמיד מתחייב לשמור על רכוש וניקיון הסטודיו.
5.5. תלמידים הנשארים לחזרות בסטודיו עד שעה מאוחרת, באחריותם לכבות אורות, מזגנים ולנעול את מבנה הסטודיו לפני עזיבתם את הסטודיו.

6. הפקות
6.1. ניתנת אפשרות לתלמידי המכינה להרחיב את לימודיהם בסטודיו ולהתנסות בתחום ההפקה וזאת ללא תשלום נוסף, להשתלב וללוות את הפקות שנה ג' כעוזרי במאי, מפעילי תאורה, מפעילי סאונד ועוד.
6.2. שאיפת הסטודיו היא להודיע לתלמידים על פעילויות אלה מראש, במידת האפשר. הפעילויות יכולות להתבצע בכל שעה, לפי שיקול דעת הנהלת הסטודיו והיוצרים. אילוצים להיעדרויות, יש להגיש למנהל ההפקות לפחות עד יום שלישי בשבוע שלפני האילוץ. קבלת תשובה, המחייבת את התלמיד, תינתן עד יום חמישי.
6.3. תלמיד מכינה, שהתחייב לצוות טכני בהפקה, חייב לעמוד בלו"ז ההפקה שיקבע. לסטודיו הזכות לשנות את מועדי החזרות / ההצגות. הודעה תינתן לתלמידים בהקדם האפשרי.

7. ועד כיתה
מכל כיתה יבחר ועד כתה המורכב משני תלמידים. הועד ישמש בתפקידו במהלך תקופת הלימודים ובאחריותו טיפול בענייני הכיתה מול הנהלת הסטודיו. במידה ואחד מחברי הוועד יעזוב את הלימודים במהלך השנה, הכיתה תבחר תלמיד אחר במקומו.

8. פציעות של תלמידים ודיווחים
8.1. תלמיד שנפצע במהלך לימודיו מכל סיבה שהיא, חייב להודיע מיידית לרכזת התלמידים. סעיף זה הינו תנאי של חברת הביטוח.
8.2. גב' לילך סגל, המנהלת האומנותית והפדגוגית, אחראית על תחום ההטרדה המינית בסטודיו. ניתן לפנות אליה בכל נושא הרלבנטי לתחום זה בטלפון 03-6886514 .

9. צפייה בהצגות ופרזנטציות
הסטודיו שואף שתלמידיו ייצפו בכמה שיותר הצגות תיאטרון (רפרטוארי ופרינג'), כחלק מהרחבת השכלתם התיאטרונית. הסטודיו יחליט על הצגות רשות ועל הצגות חובה לצפייה וירכוש עבורם כרטיסים.
9.1. הצגות רשות- תלמידים המעוניינים לצפות בהצגות אלו, ירשמו עד המועד שיינתן. תלמיד שנרשם, יהיה מחויב להגיע להצגה.
9.2. הצגות חובה- הסטודיו יודיע לתלמידים, לפחות שבוע מראש, על הצגות הסטודיו או פרזנטציות שהם חייבים לראות.
צפייה בהצגות אלה היא חלק ממערכת הלימודים. תלמיד שייעדר מהצגה או פרזנטציית חובה או מהצגת רשות אליה נרשם, יחויב במחיר עלות הכרטיס להצגה והיעדרותו תחשב לו כיום חיסור במכסת האיחורים.

10. פרטיות וסודיות
10.1. אין להפיץ בשום אופן (דפוס או כל מדיה אלקטרונית, לרבות רשתות חברתיות וכו') צילומי סטילס ו/או ווידאו של שיעורים, הפקות ופרזנטציות או כל אירוע אחר המתרחש בסטודיו או בהפקת הסטודיו ללא אישור בכתב מהנהלת הסטודיו (גם לאחר תום לימודי התלמיד בסטודיו). תלמיד שיפר הוראה זו, עלול להיתבע על ידי הסטודיו בגין הפרת זכויות יוצרים ושמירת הפרטיות.
10.2. למרות האמור לעיל, התלמיד נותן הסכמתו לכך, כי הצילומים כאמור לעיל והקלטות, בהם הוא מופיע, יהיו פתוחים לעיון הציבור הרחב במסגרת ארכיון הסטודיו ולשימוש הסטודיו לצרכי יח"צ ושיווק.
10.3. תלמידי הסטודיו מקבלים את מפתחות הכניסה לסטודיו ואת קודי הכניסה לסטודיו ולאולם המופעים. כל תלמיד מתחייב להקפיד ולכבד את המופקד בידו ולא למסור את המפתח ו/או העתקו ו/או את קוד הכניסה למי שאינו מצוות הסטודיו ו/או תלמידי הסטודיו. במידה ומפתח הסטודיו אבד או נגנב מרשות התלמיד, יש ליידע מיד את מנהל התחזוקה.

11. צ'ק ביטחון
11.1. לצורך השאלת ספרים מספריית הסטודיו, יש למסור צ'ק ביטחון בסך 250 ₪.
11.2. לצורך השאלת בגדים ואביזרים ממחסן התלבושות, יש למסור צ'ק ביטחון בסך 1,000 ₪ (ראה נספח א' לתקנון).
11.3. לצורך השאלת ציוד תאורה / סאונד / תפאורה וכו' לפרזנטציות ותרגילים, יש למסור צ'ק ביטחון בסך 500 ₪ (ראה נספח ב' לתקנון).
יש לרשום כל צ'ק בנפרד למוטב בלבד לפקודת "הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין" ולהשאיר את מועד הפירעון פתוח. את הצ'קים יש למסור לרכזת התלמידים ורק לאחר קבלת אישור בכתב על מסירת הצ'ק, יוכל התלמיד להשאיל במחלקה המבוקשת.
הצ'קים יוחזרו לתלמיד בתום הלימודים, לאחר הזדכות התלמיד על הציוד המושאל. הצ'קים הינם לביטחון בלבד והסטודיו ישתמש בהם רק במידה שהתלמיד לא הזדכה או פגע או איבד את הציוד.

12. ביטוח לאומי
התלמיד מאשר לסטודיו למסור את פרטיו למוסד לביטוח לאומי, על מנת לדווח עליו כסטודנט מן המניין בסטודיו. התלמיד יהיה מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי כחוק. לצורך ביצוע התשלום, עליו ליצור קשר עם המוסד לביטוח לאומי.

13. שונות
חל איסור מוחלט על אחזקה ושימוש בסמים כלשהם ובאלכוהול בשטחי הסטודיו ובזמן הפעילויות. תלמיד שייתפסו ברשותו סמים למיניהם ואלכוהול, אם על ידי גורם חיצוני ואם על ידי הנהלת הסטודיו, יורחק לאלתר מהלימודים.

במידה ולא ימלא התלמיד אחר התקנות הנ"ל, רשאית הנהלת הסטודיו ו/או הוועדה הפדגוגית לפי העניין, להרחיקו מהלימודים ולנקוט בכל סנקציה אחרת על-פי התקנון וזאת על-פי שיקול דעתה.

דילוג לתוכן