תקנון מסלול תלת שנתי

*תקנון לימודים

*התקנון מופנה לנשים וגברים כאחד

1. וועדה פדגוגית וחונכות
1.1. לכל כיתה יוצמד חונך שתפקידו ללוות ולטפל בבעיות אישיות וכיתתיות הקשורות ללימודים.
1.2. הוועדה הפדגוגית, המורכבת מצוות מורי הסטודיו, הנה בעלת הסמכות הן בענייני משמעת על-פי תקנון זה, והן בעניינים הפדגוגים הקשורים לתלמיד לרבות, התקדמותו בלימודים והמשך לימודיו בסטודיו. כמו כן, בסמכותה של הועדה להחליט על הטלת עונשים, התראות, תורנויות למיניהן, השעיה זמנית או הפסקת לימודים. עדכון לגבי חברי הוועדה הפדגוגית, ניתן לקבל במזכירות תלמידים.
1.3. בסוף כל סמסטר או פרויקט, יקבל התלמיד הערכה ממנהל הסטודיו והמנהלת האמנותית והפדגוגית או כל מי שתבחר הועדה הפדגוגית לייצג אותה, שתשקף את חוות הדעת ואת המלצות הוועדה הפדגוגית.

2. חיסורים והיעדרויות
2.1. התלמיד מתחייב לעמוד בלוח הזמנים, כפי שיקבע על ידי הסטודיו. כמו כן, מתחייב התלמיד להקפיד על הכנת שיעורי הבית והגשת עבודות במועד שנקבע על ידי המורה ו/או הנהלת הסטודיו.
2.2. במהלך שנת הלימודים, רשאי התלמיד להיעדר עד שמונה ימים לפי בחירתו ושיקול דעתו הנבון של התלמיד, אך לא יותר משלושה חיסורים מאותו שיעור. שלושה איחורים לשיעורים ייחשבו כחיסור. תלמיד שיחסר מעל המכסה, יורחק מהלימודים לאלתר.
2.3. אי הגעה לאירועי חובה של הסטודיו רק באישור יורם לוינשטיין ן/ או לילך סגל (צפייה בפרזנטציות, תחרויות מלגות והצגות בסטודיו ומחוצה לו וכו', על-פי קביעת המזכירות הפדגוגית) בכל מקרה יחשב ליום חיסור אחד.
2.4. אין איחורים! תלמיד שיאחר לשיעור, יכנס לשיעור, אך ורק, בהפסקה ויירשם לו איחור ממניין החיסורים העומדים לרשותו כמפורט בסעיף ‎2.2 לעיל.
2.5. במידה ותלמיד רוצה לצאת במהלך שיעור, עליו לבקש אישור לפני תחילת השיעור מהמורה, והדבר יירשם לו כאיחור.
2.6. ימי מחלה ברצף יחשבו כיום חיסור אחד למחלה וכל זה חייב להמציא אישורים רפואיים ולהעביר לרכזת התלמידים .
2.7. קבלת צו מילואים- יש להעבירו מיידית לרכזת התלמידים, על מנת לאפשר לסטודיו לנסות ולדחות או לקצר את ימי המילואים במידת הצורך. ימי מילואים לא ייחשבו במניין החיסורים.
2.8. תלמיד המשמש כמפעיל בהפקות שנה ג', מחויב להיות נוכח בכל ימי הסל"ח (סגור לרגל חזרות) שהם כ-10 ימים לפני תחילת ההצגה, אלא אם תהיה הנחייה אחרת. רכזת התלמידים מחויבת לעדכן את המורים לגבי היעדרותו של התלמיד מהשיעורים. חיסורים אלה לא ייחשבו במניין החיסורים (ראה הרחבה בסעיף ‎6 להלן- הפקות).
2.9. במידה והתלמיד לא מגיע לשיעור פרטני, באחריותו למצוא לו מחליף (בתיאום ואישור המורה) אחרת, ייחשב לו הדבר כחיסור והשיעור לא יוחזר.
2.10. השיעור מושתת על עבודות בית. הגעה לשיעור ללא הכנת עבודת הבית, כמוה כחיסור מהשיעור והתלמיד לא יורשה להיכנס לשיעור. במידה והתלמיד צריך לעלות לפרזנטציה ומחסיר, מחובת התלמיד למצוא מחליף ולעדכן את המורה מבעוד מועד על כך.
2.11. מערכת הלימודים, החזרות והאירועים השונים יכולים להשתנות לפי שיקול הסטודיו. במידה ויתבצעו שינויים, תינתן לתלמידים הודעה.

3. משמעת
אירוע משמעתי ייחשב כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
3.1. אי ציות להוראות של הסטודיו, מוריו או עובדיו, שניתנו על ידם במסגרת מילוי תפקידם.
3.2. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לסטודיו, ההנהלה, מוריו או עובדיו, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בסטודיו, כולל הצהרת בריאות כוזבת או הסתרת מצב בריאותי.
3.3. הפרה של הוראות ונהלי שימוש במתקני הסטודיו, כולל אולמות, חדרים ומתקנים אחרים.
3.4. פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש הסטודיו או ברכוש אחר המשמש לצרכיו.
3.5. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי, עובדי או תלמידי הסטודיו, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, עובדים או תלמידים או אם נעשתה בתחומי הסטודיו.
3.6. התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה, התנהגות אלימה, כל אלה, בין שנעשו בתחומי הסטודיו ובין בסמוך לו, בין שנעשו כלפי הסטודיו, עובדיו, מוריו ותלמידיו ובין כלפי צדדים שלישיים.
3.7. התנהגות שאינה הולמת את כבוד הסטודיו או מעמד של תלמיד, בין אם נעשתה בתחומי הסטודיו או מחוץ לו ובין אם נעשתה עקב או בקשר למעמד של תלמיד או לפעילות בסטודיו, הן במישרין והן בעקיפין. לצורך סעיף זה, תיחשב גם הסתה לגזענות כלפי עובדי הסטודיו, מוריו ותלמידיו כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד הסטודיו או מעמד של תלמיד.

4. השעיה והרחקה מהלימודים
4.1. למנהל הסטודיו האפשרות להשעות מיידית את לימודיו של התלמיד עד להבאת עינינו לדיון בפני הוועדה הפדגוגית.
4.2. מנהל הסטודיו, החונך/ת והמנהלת האומנותית רשאים להחליט להרחיק תלמיד מהלימודים בשל היעדרויות וחיסורים העולים על שמונה ימים כאמור בסעיף ‎2 לעיל, וכן מטעמי משמעת (כמפורט בסעיף ‎3 לעיל) וכן גם במקרה בו יוחלט על אי התאמתו לתכנית הלימודית.
4.3. הוחלט להרחיק תלמיד מהלימודים בשל אחת מהסיבות שבסעיף ‎3 לעיל, שכר הלימוד של אותו התלמיד לא יוחזר והוא יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד.
4.4. במידה ולימודי התלמיד יסתיימו על-פי החלטת הוועדה הפדגוגית מחמת היעדר כישרון (ולא מחמת התנהגות בלתי הולמת או סיבה אחרת התלויה בתלמיד), יהא זכאי התלמיד להחזר יחסי של שכר הלימוד, כפי שייקבע על ידי הנהלת הסטודיו.
4.5. היה ותלמיד ביקש לעזוב מיוזמתו את הלימודים בטרם הסתיימה שנת הלימודים, לא יהיה זכאי התלמיד לכל החזר כספי.

5. ניקיון / ימי תגבור
הסטודיו מחנך את השחקן להיות אמן היוצר בסביבה נקיה ונעימה, המכבדת את המקצוע. אי לכך, תלמידי הסטודיו שותפים בתחזוקת הסטודיו וניקיונו, בפיקוחו ותמיכתו של מנהל התחזוקה, ונדרשים להיות אחראים לשמירת הכללים:
5.1. הכנסת אוכל ושתיה (פרט למים) לכתות הלימוד- אסורה בהחלט.
5.2. אין לעשן בכיתות הלימוד, גם במהלך חזרות. העישון מותר, אך ורק, בחצר הסטודיו.
5.3. בתום כל שיעור, תלמידי הכיתה אחראים על סידור חדר הלימוד וניקיונו.
5.4. התלמיד מתחייב לשמור על רכוש וניקיון הסטודיו.
5.5. תלמידים הנשארים לחזרות בסטודיו עד שעה מאוחרת, באחריותם לכבות אורות, מזגנים ולנעול את מבנה הסטודיו לפני עזיבתם את הסטודיו.
5.6. ימי ניקיון ותחזוקת הסטודיו שיקבעו על ידי הנהלת הסטודיו, הם באחריות התלמידים. הניקיון כולל: כל חדרי עבודה ולימוד, חדרי הלבשה, מחסן תלבושות ואביזרים, אולם מופעים, שירותים, מדרגות וגינה.
5.7. ימי התגבור הנם חלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים של שנה א' ויתקיימו פעם בשבוע על-פי סבב תורנויות שנתי שיקבע על ידי מזכירת התלמידים.
5.8. תלמיד שלא יגיע ליום התורנות שנקבע לו, באחריותו למצוא מחליף, ליידע את וועד הכיתה ולתאם מועד חדש לתורנות. במידה ותלמיד לא יעמוד בסעיף זה, ייחשב לו הדבר כיום חיסור.

6. הפקות
6.1. הסטודיו מחנך לתיאטרון אנסמבל בו כולם שותפים. כחלק מתהליך הכשרתו של התלמיד, עליו להיות שותף באופן פעיל בכל ההיבטים הטכניים הקשורים להעלאת הצגה: עוזר במאי, ניהול ייצור, צוותי ייצור, מפעילי תאורה וסאונד, ארגון אביזרים, סדרנות ותורנויות למיניהן.
6.2. במהלך השנה, הנהלת הסטודיו תמנה צוותים טכניים מתלמידי הסטודיו ותצוותם להפקות השונות. הצוותים הטכניים יעבדו על-פי אילוצי ההפקה. שאיפת הסטודיו היא להודיע לתלמידים על פעילויות אלה מראש, במידת האפשר. פעילויות אלה חלות על תלמידי שנה א' ויכולות להתבצע בכל שעה, לפי שיקול דעת הנהלת הסטודיו והיוצרים. אילוצים אישיים יש להגיש למנהל ההפקות לפחות עד יום שלישי בשבוע שלפני האילוץ. קבלת תשובה, המחייבת את התלמיד, תינתן עד יום חמישי.
6.3. תלמידי שנה א' לוקחים חלק כסדרנים בהפקות שנה ג', תחרויות מלגות ואירועים שונים המתקיימים בסטודיו. לסטודיו הזכות לשנות את מועדי החזרות / ההצגות. הודעה תינתן לתלמידים בהקדם האפשרי. אי הגעה, ייחשב כחיסור.
6.4. תלמידי שנה ב' ישובצו כצוותים טכניים לתרגילים של עצמם.
6.5. חל איסור מוחלט על שחקני שנה א' ו-ב' להזמין אנשי מקצוע לצפות בשיעורים פתוחים, בתרגילים או בפרזנטציות.

7. טלמרקטינג ושיווק הפקות שנה ג'
7.1. הסטודיו רואה בשיווק יכולת נדרשת משחקן בעת הזו. אי לכך, הסטודנטים יקבלו הכשרה בתחום השיווק והיח"צ במדיה החברתית כחלק ממערכת הלימודים.
כל תלמיד מחויב לקדם את הצגות הסטודיו במדיה החברתית ובמכירת כרטיסים במחירים מוזלים.

8. ועד כיתה
מכל כיתה יבחר ועד כתה המורכב משלושה תלמידים. הועד ישמש בתפקידו במהלך השנה ובאחריותו טיפול בענייני הכיתה מול הנהלת הסטודיו. במידה ואחד מחברי הוועד יעזוב את הלימודים במהלך השנה, הכיתה תבחר תלמיד אחר במקומו.

9. עבודות חוץ
9.1. במשך זמן הלימודים בסטודיו, חל איסור לשחק בהפקות תיאטרון, טלוויזיה וקולנוע, אלא בהיתר מיוחד מיורם לוינשטיין.
9.2. אילוצי הסטודיו יהיו קודמים לכל התחייבות אחרת. בקשות יש לשלוח במייל לרכזת התלמידים לפחות שבוע מראש.

10. פציעות של תלמידים ודיווחים
10.1. במידה וחל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד, עליו להודיע מיידית לרכזת התלמידים.
10.2. תלמיד שנפצע במהלך לימודיו מכל סיבה שהיא, חייב להודיע מיידית לרכזת התלמידים. סעיף זה הינו תנאי של חברת הביטוח.
10.3. גב' לילך סגל, המנהלת האומנותית והפדגוגית, אחראית על תחום ההטרדה המינית בסטודיו. ניתן לפנות אליה בכל נושא הרלבנטי לתחום זה בטלפון 03-6886514.

11. צפייה בהצגות
הסטודיו שואף שתלמידיו ייצפו בכמה שיותר הצגות תיאטרון (רפרטוארי ופרינג'), כחלק מהרחבת השכלתם התיאטרונית. הסטודיו יחליט על הצגות רשות ועל הצגות חובה לצפייה וירכוש עבורם כרטיסים.
11.1. הצגות רשות – תלמידים המעוניינים לצפות בהצגות אלו, ירשמו עד המועד שיינתן. תלמיד שנרשם, יהיה מחויב להגיע להצגה.
11.2. הצגות חובה – הסטודיו יודיע לתלמידים, לפחות שבוע מראש, על מועד ההצגה ומיקומה.
צפייה בהצגות אלה היא חלק ממערכת הלימודים. תלמיד שייעדר מהצגת חובה או מהצגת רשות אליה נרשם, יחויב במחיר עלות הכרטיס להצגה והיעדרותו תחשב לו כיום חיסור במכסת החיסורים.

12. פרטיות וסודיות
12.1. אין להפיץ בשום אופן (דפוס או כל מדיה אלקטרונית, לרבות רשתות חברתיות וכו') צילומי סטילס ו/או ווידאו של שיעורים, הפקות ופרזנטציות או כל אירוע אחר המתרחש בסטודיו או בהפקת הסטודיו ללא אישור בכתב מהנהלת הסטודיו (גם לאחר תום לימודי התלמיד בסטודיו). תלמיד שיפר הוראה זו, עלול להיתבע על ידי הסטודיו בגין הפרת זכויות יוצרים ושמירת הפרטיות.
12.2. למרות האמור לעיל, התלמיד נותן הסכמתו לכך, כי הצילומים כאמור לעיל והקלטות, בהם הוא מופיע, יהיו פתוחים לעיון הציבור הרחב במסגרת ארכיון הסטודיו ולשימוש הסטודיו לצרכי יח"צ ושיווק.
12.3. תלמידי הסטודיו מקבלים את מפתחות הכניסה לסטודיו ואת קודי הכניסה לסטודיו ולאולם המופעים. כל תלמיד מתחייב להקפיד ולכבד את המופקד בידו ולא למסור את המפתח ו/או העתקו ו/או את קוד הכניסה למי שאינו מצוות הסטודיו ו/או תלמידי הסטודיו. במידה ומפתח הסטודיו אבד או נגנב מרשות התלמיד, יש ליידע מיד את מנהל התחזוקה.

13. צ'ק ביטחון
13.1. לצורך השאלת ספרים מספריית הסטודיו, יש למסור צ'ק ביטחון בסך 250 ₪.
13.2. לצורך השאלת בגדים ואביזרים ממחסן התלבושות, יש למסור צ'ק ביטחון בסך 1,000 ₪ (ראה נספח א' לתקנון).
13.3. לצורך השאלת ציוד תאורה / סאונד / תפאורה וכו' לפרזנטציות ותרגילים, יש למסור צ'ק ביטחון בסך 500 ₪ (ראה נספח ב' לתקנון).
יש לרשום כל צ'ק בנפרד למוטב בלבד לפקודת "הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין" ולהשאיר את מועד הפירעון פתוח. את הצ'קים יש למסור לרכזת התלמידים ורק לאחר קבלת אישור בכתב על מסירת הצ'ק , יוכל התלמיד להשאיל במחלקה המבוקשת.
הצ'קים יוחזרו לתלמיד בתום הלימודים, לאחר הזדכות התלמיד על הציוד המושאל. הצ'קים הינם לביטחון בלבד והסטודיו ישתמש בהם רק במידה שהתלמיד לא הזדכה או פגע או איבד את הציוד.

14. פעילות תלמידים בשכונת התקווה
הסטודיו מקיים את פעילותו בשכונת התקווה ושואף להשתלב בקהילה בה הוא נמצא, כחלק מתפיסת עולמו וזאת, במקביל למערכת ללימודי המשחק. הסטודיו רואה בפעילות הקהילתית חלק מהכשרתו של התלמיד כשחקן יוצר, הקשור לחברה שבה הוא חי. אי לכך, תלמידי שנים ב' ו-ג', כחלק מתוכנית הלימודים ועל-פי החלטת הסטודיו וצרכי השכונה, יפעלו בתוך השכונה כמדריכי דרמה בקבוצות שונות. את התלמיד והקבוצה ילווה חונך מטעם הסטודיו. עבור פעילותו בקהילה, יקבל התלמיד תמורה כספית לפי שיקולי הסטודיו.

15. מלגות
הסטודיו עושה את מירב המאמצים לגייס תרומות למלגות, על מנת לאפשר לתלמידיו להשקיע את כישרונותיהם וכוחותיהם בלימודים.
15.1. תלמידי שנים א', ב' ו-ג' רשאים להגיש בקשה למלגות על רקע כלכלי. מועדי הגשת הבקשות יפורסמו בלוח המודעות. ועדת המלגות תדון בבקשות ותחליט על מתן וגובה מלגות (כל זאת מותנה בגובה התרומות שיגויסו למטרה זו).
15.2. וועדת המלגות רשאית להחליט להעניק מלגות לתלמידים על-פי הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, השקעה וחריצות בלימודים, משמעת, גילויי מנהיגות, יוזמה ועוד.
15.3. הסטודיו מקיים תחרויות מלגות עבור תלמידי שנה ב' ו-ג'. הזוכים בתחרויות יקבלו מלגות לימודים.

16. ביטוח לאומי
התלמיד מאשר לסטודיו למסור את פרטיו למוסד לביטוח לאומי, על מנת לדווח עליו כסטודנט מן המניין בסטודיו. התלמיד יהיה מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי כחוק. לצורך ביצוע התשלום, עליו ליצור קשר עם המוסד לביטוח לאומי.

17. שונות
חל איסור מוחלט על אחזקה ושימוש בסמים כלשהם ובאלכוהול בשטחי הסטודיו ובזמן הפעילויות. תלמיד שייתפסו ברשותו סמים למיניהם ואלכוהול, אם על ידי גורם חיצוני ואם על ידי הנהלת הסטודיו, יורחק לאלתר מהלימודים.
על התלמיד להישמע להוראות הסטודיו, מוריו ומנהליו. מחדל מעשות כן ו/או כל הפרעה למהלך הלימודים התקין ו/או לתלמידים האחרים, עלולה להביא להפסקת לימודי התלמיד בסטודיו על-פי החלטת הנהלת הסטודיו.

במידה ולא ימלא התלמיד אחר התקנות הנ"ל, רשאית הנהלת הסטודיו ו/או הוועדה הפדגוגית לפי העניין, להרחיקו מהלימודים ולנקוט בכל סנקציה אחרת על-פי התקנון וזאת על-פי שיקול דעתה.

 
דילוג לתוכן