תקנון מסלול תלת שנתי

תקנון לימודים שנה"ל תשע"ג 2014-2015
תלמיד יקר , הנך מתבקש לקרוא את התקנון בעיון ובמלא תשומת הלב.
התקנון הינו חלק בלתי-נפרד מחוזה הלימודים והוראותיו באו לחזק אותך ולהדריך אותך, על מנת שתוכל להפיק את המרב והמיטב בתקופת לימודיך בסטודיו. אנא עקוב בתשומת לב אחר הוראות התקנון והקפד למלא אותן במלואן.
נא, חתום בכל דף לאישורך, קבלתך והסכמתך לכל האמור בתקנון.
*התקנון מופנה לנשים וגברים כאחד

1. ועדת פדגוגית וחונכות
א. כל כיתה תלווה ע"י חונך, שתפקידו יהיה ללוות את הכיתה ולטפל בבעיות אישיות וכיתתיות.
ב. הוועדה הפדגוגית, המורכבת מצוות מורי הסטודיו, הנה בעלת הסמכות הן בענייני משמעת עפ"י תקנון זה, והן בעניינים הפדגוגים הקשורים לתלמיד לרבות התקדמותו בלימודים והמשך לימודיו בסטודיו. כמו כן, בסמכותה להחליט על הטלת עונשים, התראות, תורנויות למיניהן, השעיה זמנית או הפסקת לימודים. עדכון לגבי חברי הוועדה הפדגוגית, ניתן לקבל במזכירות תלמידים.
ג. בסוף כל סמסטר או פרויקט, יקבל התלמיד הערכה ממנהל הסטודיו והמנהלת האמנותית והפדגוגית או כל מי שתבחר הועדה הפדגוגית לייצג אותה, שתשקף את חוות הדעת ואת המלצות הוועדה הפדגוגית.
ד. למנהל הסטודיו האפשרות להשעות מידית את לימודיו של התלמיד עד להבאת עינינו לדיון בפני הוועדה הפדגוגית.

2. חיסורים והיעדרויות
א. התלמיד מתחייב לעמוד בלוח הזמנים, כפי שיקבע ע"י הסטודיו. כמו כן, להקפיד על הכנת שיעורי הבית והגשת עבודות במועד שנקבע ע"י המורה ו/ או הנהלת הסטודיו.
ב. במהלך שנת הלימודים רשאי התלמיד להיעדר עד שמונה ימים לפי בחירתו ושיקול דעתו הנבון של התלמיד, אך לא יותר משלושה חיסורים מאותו שיעור. שלושה איחורים לשיעורים ייחשבו כחיסור. תלמיד שיחסר מעל המכסה יורחק מהלימודים לאלתר.
ג. אי הגעה לאירועי חובה של הסטודיו: צפייה בפרזנטציות, תחרויות מלגות והצגות בסטודיו ומחוצה לו וכו', עפ"י קביעת המזכירות הפדגוגית – נחשבים ליום חיסור אחד.
ד. אין איחורים! תלמיד שיאחר לשיעור, יכנס לשיעור אך ורק בהפסקה ויירשם לו איחור ממניין החיסורים העומדים לרשותו כמפורט בסעיף א.
ה. במידה ותלמיד רוצה לצאת במהלך שיעור עליו לבקש אישור לפני תחילת השיעור מהמורה והדבר יירשם לו כאיחור.
ו. ימי מחלה יחשבו כיום חיסור אחד למחלה (גם אם נעדר יותר – היעדרות לפי מחלה ולא לפי ימים). כל זה כפוף להגשת אישור רפואי למזכירת התלמידים עם החלמת התלמיד וחזרתו ללימודים.
ז. קבלת צו מילואים – יש להעבירו מידית למזכירת התלמידים, על מנת לאפשר לסטודיו לנסות ולדחות או לקצר את ימי המילואים במידת הצורך– ימי מילואים לא ייחשבו במניין החיסורים.
ח. תלמיד המשמש כמפעיל בהפקות שנה ג' מחויב להיות נוכח בכל ימי הסל"ח (סגור לרגל חזרות) שהם כ- 10 ימים לפני תחילת ההצגה אלא אם תהיה הנחייה אחרת. המזכירות מחויבת לעדכן את המורים לגבי היעדרותו מהשיעורים. חיסורים אלה לא ייחשבו במניין החיסורים. (ראה הרחבה סעיף 4- הפקות).
ט. במידה והתלמיד לא מגיע לשיעור פרטני, באחריותו למצוא לו מחליף (בתיאום ואישור המורה) אחרת, ייחשב לו הדבר כחיסור והשיעור לא יוחזר.
י. השיעור מושתת על עבודות בית. במידה והנך צריך לעלות לפרזנטציה ואתה מחסיר, מחובתך למצוא מחליף ולעדכן את המורה.
יא. מערכת הלימודים, החזרות והאירועים השונים יכולים להשתנות לפי שיקול הסטודיו. במידה ויתבצעו שינויים תינתן לתלמידים הודעה.
יב. פציעות של תלמידים ודיווחים – תלמיד שנפצע במהלך לימודיו מכל סיבה שהיא, חייב להודיע מיידית למזכירת תלמידים. סעיף זה הנו תנאי של חברת הביטוח.

3. ניקיון/ ימי תגבור
הסטודיו מחנך את השחקן להיות אמן היוצר בסביבה נקיה ונעימה, המכבדת את המקצוע. אי לכך, תלמידי הסטודיו שותפים בתחזוקת הסטודיו וניקיונו. כל זה בפיקוחו ותמיכתו של מנהל התחזוקה.
א. הכנסת אוכל ושתיה (פרט למים) לכתות הלימוד – אסורה בהחלט.
ב. אין לעשן בכיתות הלימוד, גם במהלך חזרות. העישון מותר אך ורק בחצר ביה"ס.
ג. בתום כל שיעור, הכיתה אחראית על סידור חדר הלימוד וניקיונו.
ד. התלמיד מתחייב לשמור על רכוש הסטודיו.
ה. תלמידים הנשארים לחזרות בסטודיו עד שעה מאוחרת, באחריותם לכבות מזגנים, אורות ולנעול את ביה"ס לפני עזיבתם את הסטודיו.
ימי ניקיון ותחזוקת הסטודיו שיקבעו ע"י ההנהלה, הם באחריות התלמידים, הניקיון כולל: כל חדרי עבודה ולימוד, חדרי הלבשה, מחסן תלבושות ואביזרים, אולם מופעים, שירותים, מדרגות, גינה.
ו. ימי התגבור הנם חלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים של שנה א' ויתקיימו פעם בשבוע עפ"י סבב תורנויות שנתי שיקבע ע"י מזכירת התלמידים.
ז. תלמיד שלא יגיע ליום התורנות שנקבע לו, באחריותו למצוא מחליף, ליידע את וועד הכיתה ולתאם מועד חדש לתורנות. במידה ולא יעמוד בסעיף זה ייחשב לו הדבר כיום חיסור.

4. הפקות
הסטודיו מחנך לתיאטרון אנסמבל בו כולם שותפים. כחלק מתהליך הכשרתו של התלמיד עליו להיות שותף באופן פעיל בכל ההיבטים הטכניים הקשורים להעלאת הצגה: עוזר במאי, ניהול ייצור, צוותי ייצור, מפעילי תאורה וסאונד, ארגון אביזרים, סדרנות ותורנויות למיניהן.
במהלך השנה הנהלת הסטודיו תמנה צוותים טכניים מתלמידי הסטודיו ותצוותם להפקות השונות. הצוותים הטכניים יעבדו על פי אילוצי ההפקה. שאיפת הסטודיו היא להודיע לתלמידים על פעילויות אלה מראש במידת האפשר. פעילויות אלה חלות על תלמידי שנה א' ויכולות להתבצע בכל שעה, לפי שיקול דעת הנהלת הסטודיו והיוצרים . אילוצים יש להגיש למנהל ההפקות לפחות עד יום שלישי בשבוע שלפני האילוץ. קבלת תשובה, המחייבת את התלמיד, תינתן עד יום חמישי.

א. תלמידי שנה א' לוקחים חלק כסדרנים בהפקות שנה ג', תחרויות מלגות ואירועים שונים המתקיימים בסטודיו. לסטודיו הזכות לשנות את מועדי החזרות / הצגות. הודעה תינתן לתלמידים בהקדם האפשרי. אי הגעה ייחשב כחיסור.
ב. תלמידי שנה ב' ישובצו כצוותים טכניים לתרגילים של עצמם.
ג. חל איסור מוחלט על שחקני שנה א' וב' להזמין אנשי מקצוע לצפות בשיעורים פתוחים, בתרגילים או בפרזנטציות.

5. שיווק הפקות שנה ג'
הסטודיו מחנך את השחקן ליזמות בתחום ההפקות: יחצנות, שיווק וכו. כל זה ע"מ שיוכל לשרוד במקצוע כיוצר עצמאי. אי לכך כל תלמיד מחויב לקדם את הצגות הסטודיו במכירת כרטיסים במחירים מוזלים.

6. שיווק וטלמרקטינג
הסטודיו רואה בשיווק יכולת נדרשת משחקן בעת הזו. אי לכך התלמיד מחויב להשתתף בשיעורי שיווק שיכללו הדרכה ע"י אנשי מקצוע ומחויב לבצע טלמרקטינג ומכירת כרטיסים להצגות בית הספר.

7. ועד כיתה
מכל כיתה יבחר ועד כתה המורכב משלושה תלמידים. הועד ישמש בתפקידו במהלך השנה ובאחריותו טיפול בענייני הכיתה מול הנהלת הסטודיו. במידה ואחד מחברי הוועד יעזוב את הלימודים במהלך השנה, הכיתה תבחר תלמיד אחר במקומו.

8. עבודות חוץ
במשך זמן הלימודים בסטודיו, אסור לתלמיד לעבוד או להשתתף מחוץ לסטודיו בכל הקשור לתחום התיאטרון
והקולנוע. לגבי מקרים מיוחדים יתקיים דיון בנפרד ועל התלמיד יהיה לקבל כל החלטה של הנהלת הסטודיו בעינינו.
אילוצי הסטודיו יהיו קודמים לכל התחייבות אחרת. בקשות יש לשלוח במייל למזכירת התלמידים לפחות שבוע מראש.

9. צפייה בהצגות
הסטודיו שואף שתלמידיו ייצפו בכמה שיותר הצגות תיאטרון (רפרטוארי ופרינג'), כחלק מהרחבת השכלתם התיאטרונית. הסטודיו יחליט על הצגות רשות ועל הצגות חובה לצפייה וירכוש עבורם כרטיסים.
א. הצגות רשות - תלמידים, המעוניינים לצפות בהצגות אלו ירשמו עד המועד שיינתן. תלמיד שנרשם יהיה מחויב להגיע להצגה.
ב. הצגות חובה - הסטודיו יודיע לתלמידים לפחות שבוע מראש על מועד ההצגה ומיקומה.

צפייה בהצגות אלה היא חלק ממערכת הלימודים - תלמיד שייעדר מהצגת חובה או מהצגת רשות אליה נרשם, יחויב במחיר עלות הכרטיס להצגה והיעדרותו תחשב לו כיום חיסור במניין החיסורים.


10. פרטיות וסודיות
א. אין להפיץ בשום אופן (דפוס או כל מדיה אלקטרונית לרבות YouTube, פייסבוק וכו') צילומי סטילס ו/או ווידאו של שיעורים, הפקות ופרזנטציות או כל אירוע אחר המתרחש בסטודיו או בהפקת הסטודיו ללא אישור בכתב מהנהלת הסטודיו (גם לאחר תום לימודיך בסטודיו). תלמיד שיפר הוראה זו עלול להיתבע ע"י הסטודיו בגין הפרת זכויות יוצרים ושמירת פרטיות.
ב. תלמידי הסטודיו מקבלים את מפתחות הכניסה ואת קודי הכניסה לסטודיו ולאולם המופעים. כל תלמיד מתחייב להקפיד ולכבד המופקד בידו ולא למסור את המפתח או העתקו ו/ או את קוד הכניסה , למי שאינו מצוות הסטודיו ו/ או תלמידי הסטודיו. במידה ומפתח אבד או נגנב מרשות התלמיד יש ליידע מיד את מנהל התחזוקה.

11. צ'ק ביטחון
א. לצורך השאלת ספרים מספריית הסטודיו – יש למסור צ'ק ביטחון בסך 250 ₪.
ב. לצורך השאלת בגדים ואביזרים ממחסן התלבושות – יש למסור צ'ק ביטחון בסך 1,000 ₪ (ראה נספח א' לתקנון).
ג. לצורך השאלת ציוד תאורה/ סאונד/ תפאורה וכו' לפרזנטציות ותרגילים – יש למסור צ'ק ביטחון בסך 500 ₪. (ראה נספח ב' לתקנון).
יש לרשום כל צ'ק בנפרד למוטב בלבד לפקודת "הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין" ולהשאיר את מועד הפירעון פתוח. את הצ'קים יש למסור למזכירת התלמידים ורק לאחר קבלת אישור בכתב על מסירת הצ'ק יוכל התלמיד להשאיל במחלקה המבוקשת.
הצ'קים יוחזרו בתום הלימודים לאחר הזדכות התלמיד על הציוד המושאל. הצ'קים הינם לביטחון בלבד והסטודיו ישתמש בהם רק במידה שהתלמיד לא הזדכה או פגע או איבד את הציוד.

12. ביטוח לאומי
התלמיד מאשר לסטודיו למסור את פרטיו לביטוח הלאומי על מנת לדווח עליו כסטודנט מן המניין בסטודיו.

13. פעילות תלמידים בשכונת התקווה
הסטודיו מקיים את פעילותו בשכונת התקווה ושואף להשתלב בקהילה בה הוא נמצא, כחלק מתפיסת עולמו וזאת במקביל למערכת ללימודי המשחק. הסטודיו רואה בפעילות הקהילתית חלק מהכשרתו של התלמיד כשחקן יוצר, הקשור לחברה שבה הוא חי. אי לכך, תלמידי שנים ב' וג' , כחלק מתוכנית הלימודים וע"פ החלטת הסטודיו וצרכי השכונה, יפעלו בתוך השכונה כמדריכי דרמה בקבוצות שונות. את התלמיד והקבוצה ילווה חונך מטעם הסטודיו. עבור פעילותו בקהילה יקבל התלמיד תמורה כספית לפי שיקולי הסטודיו.

13. מלגות
הסטודיו עושה את מירב המאמצים לגייס תרומות למלגות על מנת לאפשר לתלמידיו להשקיע את כישרונותיהם וכוחותיהם בלימודים.
א. תלמידי שנים א' ב' וג' רשאים להגיש בקשה למלגות על רקע כלכלי. מועדי הגשת הבקשות יפורסמו בלוח המודעות. ועדת המלגות תדון בבקשות ותחליט על מתן וגובה מלגות. ( כל זאת מותנה בגובה התרומות שיגויסו למטרה זו)
ב. וועדת המלגות רשאית להחליט להעניק מלגות לתלמידים עפ"י הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, השקעה וחריצות בלימודים, משמעת, גילויי מנהיגות יוזמה ועוד.
ג. הסטודיו מקיים תחרויות מלגות עבור תלמידי שנה ב' וג'. הזוכים בתחרויות יקבלו מלגות לימודים.

חל איסור מוחלט על אחזקה ושימוש בסמים כלשהם ובאלכוהול בשטחי הסטודיו ובזמן הפעילויות. תלמיד שייתפסו ברשותו סמים למיניהם ואלכוהול, אם ע"י גורם חיצוני ואם ע"י הנהלת הסטודיו יורחק לאלתר מהלימודים.

במידה ולא ימלא התלמיד אחר התקנות הנ"ל, רשאית הנהלת הסטודיו ו/או הוועדה הפדגוגית לפי העניין, להרחיקו מהלימודים ולנקוט בכל סנקציה אחרת על פי התקנון וזאת ע"פ שיקול דעתה.

 
צרו קשר

לפרטים נוספים, פנו בימים א'- ה' בין 09:00 – 15:00 לטלפון: 6886514 – 03 שלוחה 0, או השאירו פרטים כאן: