תקנון מכינה למשחק

תקנון לימודים לתלמידי מכינות - שנה"ל תשע"ג 2014-2015

תלמיד יקר , הנך מתבקש לקרוא את התקנון בעיון ובמלא תשומת הלב.
התקנון הינו חלק בלתי-נפרד מחוזה הלימודים והוראותיו באו לחזק אותך ולהדריך אותך, על מנת שתוכל להפיק את המרב והמיטב בתקופת לימודיך בסטודיו. אנא עקוב בתשומת לב אחר הוראות התקנון והקפד למלא אותן במלואן.
נא, חתום בכל דף לאישורך, קבלתך והסכמתך לכל האמור בתקנון.
*התקנון מופנה לנשים וגברים כאחד

1. ועדת פדגוגית וחונכות
א. כל כיתה תלווה ע"י חונך, שתפקידו יהיה ללוות את הכיתה ולטפל בבעיות אישיות וכיתתיות.
ב. הוועדה הפדגוגית, המורכבת מצוות מורי הסטודיו, הנה בעלת הסמכות הן בענייני משמעת עפ"י תקנון זה, והן בעניינים הפדגוגים הקשורים לתלמיד לרבות התקדמותו בלימודים והמשך לימודיו בסטודיו. כמו כן, בסמכותה להחליט על הטלת עונשים, התראות, תורנויות למיניהן, השעיה זמנית או הפסקת לימודים. עדכון לגבי חברי הוועדה הפדגוגית, ניתן לקבל במזכירות תלמידים.
ג. בסוף כל סמסטר או פרויקט, יקבל התלמיד הערכה ממנהל הסטודיו והמנהלת האמנותית והפדגוגית או כל מי שתבחר הועדה הפדגוגית לייצג אותה, שתשקף את חוות הדעת ואת המלצות הוועדה הפדגוגית.
ד. למנהל הסטודיו האפשרות להשעות מידית את לימודיו של התלמיד עד להבאת עינינו לדיון בפני וועדה הפדגוגית.

2. חיסורים והיעדרויות
א. התלמיד מתחייב לעמוד בלוח הזמנים, כפי שיקבע ע"י הסטודיו. כמו כן, להקפיד על הכנת שיעורי הבית והגשת עבודות במועד שנקבע ע"י המורה ו/ או הנהלת הסטודיו.
ב. במהלך שנת הלימודים רשאי להיעדר עד ארבעה ימים לפי בחירתו ושיקול דעתו הנבון של התלמיד, אך לא יותר משלושה חיסורים מאותו שיעור. שלושה איחורים לשיעורים ייחשבו כחיסור. תלמיד שיחסר מעל המכסה יורחק מהלימודים לאלתר.
ג. אי הגעה לאירועי חובה של הסטודיו בימי לימודי המכינה: צפייה בפרזנטציות, תחרויות מלגות והצגות בסטודיו ומחוצה לו וכו', עפ"י קביעת המזכירות הפדגוגית – נחשבים ליום חיסור אחד.
ד. אין איחורים! תלמיד שיאחר לשיעור, יכנס לשיעור אך ורק בהפסקה ויירשם לו איחור ממניין החיסורים העומדים לרשותו כמפורט בסעיף א'.
ה. במידה ותלמיד רוצה לצאת במהלך שיעור עליו לבקש אישור לפני תחילת השיעור מהמורה והדבר יירשם לו כאיחור.
ו. ימי מחלה יחשבו כיום חיסור אחד למחלה (גם אם נעדר יותר – היעדרות לפי מחלה ולא לפי ימים). יש להביא אישור רפואי למזכירת התלמידים עם החלמתו.
ז. קבלת צו מילואים – יש להעבירו מידית למזכירת התלמידים, על מנת לאפשר לסטודיו לנסות ולדחות או לקצר את ימי המילואים במידת הצורך– ימי מילואים לא ייחשבו במניין החיסורים.
ח. תלמיד המשמש כמפעיל בהפקות שנה ג' מחויב להיות נוכח בכל ימי הסל"ח (סגור לרגל חזרות) שהם כ- 10 ימים לפני תחילת ההצגה אלא אם תהיה הנחייה אחרת. המזכירות מחויבת לעדכן את המורים לגבי היעדרותו מהשיעורים. חיסורים אלה לא ייחשבו במניין החיסורים. (ראה הרחבה סעיף 4- הפקות).
ט. השיעור מושתת על עבודות בית. במידה והנך צריך לעלות לפרזנטציה ואתה מחסיר, מחובתך למצוא מחליף ולעדכן את המורה.
י. מערכת הלימודים, החזרות והאירועים השונים יכולים להשתנות לפי שיקול הסטודיו. במידה ויתבצעו שינויים תינתן לתלמידים הודעה.

3. ניקיון
הסטודיו מחנך את השחקן להיות אמן היוצר בסביבה נקיה ונעימה, המכבדת את המקצוע. אי לכך, תלמידי הסטודיו שותפים בתחזוקת הסטודיו ונדרשים להיות אחראים לשמירת הכללים.
א. הכנסת אוכל ושתיה (פרט למים) לכתות הלימוד – אסורה בהחלט.
ב. אין לעשן בכיתות הלימוד, גם במהלך חזרות. העישון מותר אך ורק בחצר ביה"ס.
ג. בתום כל שיעור, הכיתה אחראית על סידור חדר הלימוד וניקיונו.
ד. התלמיד מתחייב לשמור על רכוש הסטודיו.
ה. תלמידים הנשארים לחזרות בסטודיו עד שעה מאוחרת, באחריותם לכבות אורות, מזגנים ולנעול את ביה"ס לפני עזיבתם את הסטודיו.

4. הפקות
הסטודיו מחנך לתיאטרון אנסמבל בו כולם שותפים. כחלק מתהליך הכשרתו של התלמיד עליו להיות שותף באופן פעיל בכל ההיבטים הטכניים הקשורים להעלאת הצגה: עוזר במאי, ניהול ייצור, צוותי ייצור, מפעילי תאורה וסאונד, ארגון אביזרים, ותורנויות למיניהן. תלמידי המכינה מוזמנים להיות חלק בהפקות ביה"ס ולהתנדב לצוותים הטכניים.
הצוותים הטכניים יעבדו על פי לו"ז ההפקה. שאיפת הסטודיו היא להודיע לתלמידים על פעילויות אלה מראש במידת האפשר. הפעילויות יכולות להתבצע בכל שעה, לפי שיקול דעת הנהלת הסטודיו והיוצרים . אילוצים להיעדרויות יש להגיש למנהל ההפקות לפחות עד יום שלישי בשבוע שלפני האילוץ. קבלת תשובה, המחייבת את התלמיד, תינתן עד יום חמישי.
תלמיד מכינה, שהתחייב לצוות טכני בהפקה, חייב לעמוד בלו"ז ההפקה שיקבע. לסטודיו הזכות לשנות את מועדי החזרות / הצגות. הודעה תינתן לתלמידים בהקדם האפשרי. אי הגעה תיחשב כחיסור.

5. ועד כיתה
מכל כיתה יבחר ועד כתה המורכב משלושה תלמידים. הועד ישמש בתפקידו במהלך השנה ובאחריותו טיפול בענייני הכיתה מול הנהלת הסטודיו. במידה ואחד מחברי הוועד יעזוב את הלימודים במהלך השנה, הכיתה תבחר תלמיד אחר במקומו.

6. פציעות של תלמידים ודיווחים
תלמיד שנפצע במהלך לימודיו מכל סיבה שהיא, חייב להודיע מיידית למזכירת תלמידים. סעיף זה הנו תנאי של חברת הביטוח.

7. עבודות חוץ
במשך זמן הלימודים בסטודיו, אסור לתלמיד לעבוד או להשתתף מחוץ לסטודיו בכל הקשור לתחום התיאטרון
והקולנוע. לגבי מקרים מיוחדים יתקיים דיון בנפרד ועל התלמיד יהיה לקבל כל החלטה של הנהלת הסטודיו בעינינו.
אילוצי הסטודיו יהיו קודמים לכל התחייבות אחרת. בקשות יש לשלוח במייל למזכירת התלמידים לפחות שבוע
מראש.

8. צפייה בהצגות ובפרזנטציות
הסטודיו שואף שתלמידיו ייצפו בכמה שיותר הצגות תיאטרון (רפרטוארי ופרינג'), כחלק מהרחבת השכלתם התיאטרונית. הסטודיו יחליט על הצגות רשות ועל הצגות חובה לצפייה וירכוש עבורם כרטיסים.
א. הצגות רשות - תלמידים, המעוניינים לצפות בהצגות אלו ירשמו עד המועד שיינתן. תלמיד שנרשם יהיה מחויב להגיע להצגה.
ב. הצגות חובה - הסטודיו יודיע לתלמידים לפחות שבוע מראש על הצגות הסטודיו או פרזנטציות שהם חייבים לראות.
צפייה בהצגות אלה היא חלק ממערכת הלימודים - תלמיד שייעדר מהצגה או פרזנטציה חובה או מהצגת רשות אליה נרשם, יחויב במחיר עלות הכרטיס להצגה והיעדרותו תחשב לו כיום חיסור במכסת האיחורים.

9. פרטיות וסודיות
א. אין להפיץ בשום אופן (דפוס או כל מדיה אלקטרונית לרבות YouTube, פייסבוק וכו') צילומי סטילס ו/או ווידאו של שיעורים, הפקות ופרזנטציות או כל אירוע אחר המתרחש בסטודיו או בהפקת הסטודיו ללא אישור בכתב מהנהלת הסטודיו (גם לאחר תום לימודיך בסטודיו). תלמיד שיפר הוראה זו עלול להיתבע ע"י הסטודיו בגין הפרת זכויות יוצרים ושמירת הפרטיות.
ב. תלמידי הסטודיו מקבלים את מפתחות הכניסה לסטודיו ואת קודי הכניסה לסטודיו ולאולם המופעים. כל תלמיד מתחייב להקפיד ולכבד המופקד בידו ולא למסור את המפתח או העתקו ו/ או את קוד הכניסה , למי שאינו מצוות הסטודיו ו/ או תלמידי הסטודיו. במידה ומפתח הסטודיו אבד או נגנב מרשות התלמיד יש ליידע מיד את מנהל התחזוקה.

10. צ'ק ביטחון
א. לצורך השאלת ספרים מספריית הסטודיו – יש למסור צ'ק ביטחון בסך 250 ₪.
ב. לצורך השאלת בגדים ואביזרים ממחסן התלבושות – יש למסור צ'ק ביטחון בסך 1,000 ₪ (ראה נספח א' לתקנון).
ג. לצורך השאלת ציוד תאורה/ סאונד/ תפאורה וכו' לפרזנטציות ותרגילים – יש למסור צ'ק ביטחון בסך 500 ₪. (ראה נספח ב' לתקנון).
יש לרשום כל צ'ק בנפרד למוטב בלבד לפקודת "הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין" ולהשאיר את מועד הפירעון פתוח. את הצ'קים יש למסור למזכירת התלמידים ורק לאחר קבלת אישור בכתב על מסירת הצ'ק יוכל התלמיד להשאיל במחלקה המבוקשת.
הצ'קים יוחזרו בתום הלימודים לאחר הזדכות התלמיד על הציוד המושאל. הצ'קים הינם לביטחון בלבד והסטודיו ישתמש בהם רק במידה שהתלמיד לא הזדכה או פגע או איבד את הציוד.

11. ביטוח לאומי
התלמיד מאשר לסטודיו למסור את פרטיו לביטוח הלאומי על מנת לדווח עליו כסטודנט מן המניין בסטודיו. התלמיד יהיה מחויב בתשלום ביטוח לאומי כחוק. לצורך תשלום עליו ליצור קשר עם הביטוח הלאומי.

12. פעילות תלמידים בשכונת התקווה
הסטודיו מקיים את פעילותו בשכונת התקווה ושואף להשתלב בקהילה בה הוא נמצא, כחלק מתפיסת עולמו וזאת במקביל לעבודתו המקצועית באמנויות המשחק. הסטודיו רואה בפעילות הקהילתית חלק מהכשרתו של התלמיד כשחקן יוצר, הקשור לחברה שבה הוא חי. אי לכך, תלמידי שנים ב' וג' , כחלק מתוכנית הלימודים וע"פ החלטת הסטודיו וצרכי השכונה, יפעלו בתוך השכונה כמדריכי דרמה בקבוצות שונות. את התלמיד והקבוצה ילווה חונך מטעם הסטודיו. עבור פעילותו בקהילה יקבל התלמיד תמורה כספית לפי שיקולי הסטודיו.

חל איסור מוחלט על אחזקה ושימוש בסמים כלשהם ובאלכוהול בשטחי הסטודיו ובזמן הפעילויות. תלמיד שייתפסו ברשותו סמים למיניהם ואלכוהול, אם ע"י גורם חיצוני ואם ע"י הנהלת הסטודיו יורחק לאלתר מהלימודים.

במידה ולא ימלא התלמיד אחר התקנות הנ"ל, רשאית הנהלת הסטודיו ו/או הוועדה הפדגוגית לפי העניין, להרחיקו מהלימודים ולנקוט בכל סנקציה אחרת על פי התקנון וזאת ע"פ שיקול דעתה.

צרו קשר

לפרטים נוספים, פנו בימים א'- ה' בין 09:00 – 15:00 לטלפון: 6886514 – 03 שלוחה 0, או השאירו פרטים כאן: